HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

MISSIE EN DOELEN

 • Maatschappelijke Mentaliteitsverandering

Op het gebied van zo goed mogelijk behouden van de kind-ouder relaties na scheiding van de ouders; voorkomen van ongewenste sociale isolatie van kinderen of sociale buitensluiting van een (elders wonende) welwillende ouder/familie. Samen voorkomen van omstandigheden die oudervervreemding en ouderverstoting (en lang slepende familiedrama's) in de hand werken of faciliteren.

 • Gelijkwaardig ouderschap vader en moeder bij geboorte kind:

Beide ouders gezag (onafhankelijk van hun relatievorm) + zorgplicht ten opzichte van het kind. Slechts in uitzonderingsgevallen zal hiervan kunnen worden afgeweken.

 • Strafbaar stellen 'verduistering van staat' bij geboorte-aangiften.

Bij aangifte geboorte (bij niet-onbekende zaaddonor) moeten 'blanco gegevens van de vader' niet worden toegestaan zonder dat er eerst (standaard) een onderzoek naar de naam en verblijfplaats van de vader van het geboren kind wordt gedaan. De (eventueel gemachtigde) aangever of aangeefster zal daarbij tevens strafbaar zijn bij (moedwillig, willens en wetens) verzwijgen van de naam en contactgegevens van de vader.

Een kind heeft recht op een juridische band met zowel de moeder als de (biologische) vader.

Ouders van een kind hebben recht op gelijke én gelijkwaardige juridische behandeling als uitgangspunt. Slechts in uitzonderingsgevallen zal hiervan kunnen worden afgeweken.

Erkenning van strafbaarheid van het moedwillig onthouden van een kind aan de andere (welwillende) ouder  (en daarmee als grond voor in werking treden van Art. 279)

 • (H)erkenning actieve oudervervreemding (Parental Alienation (P.A.)):

Als een ernstige vorm van ziekmakend ouderschap (psychische kindermishandeling) en daarmee als serieuze bedreiging voor de onbelemmerde ontwikkeling van het kind. (door manipulatie, sociale isolatie, afnemen, saboteren van de band met de andere ouder/familie)

Als een belangrijke mede-oorzaak voor de ontwikkeling van psychische afwijkingen, hechtingsproblemen en ouderverstoting bij het kind.

Als een ernstige vorm van psychische mishandeling van de (verstoten) welwillende ouder (+familieleden) (aan wie de band met het kind ongegrond wordt onthouden).

Als mogelijk symptoom en/of gevolg van personen (ouders) met een mogelijke persoonlijkheidsstoornis.

Als manier (houding/gedrag) om moedwillig de gezondheid van een ander schade toe te brengen (Art.300 W.v.S.)

 • Herkennen van symptomen (bij ouder en kinderen) van Parental Alienation en kennis van aanpak en correctiemethoden

Educatie/training van werkenden in alle relevante beroepsgroepen

Opzetten en geven van Trainingen
o.a. voor de gemeenten (Jeugdzorg in eigen portefeuille vanaf 1-1-2015)

(Psycho)Educatie/training/coaching van ouders (+ evt. kinderen)

Programmerende ouders (+evt netwerk) laten inzien waar ze mee bezig zijn, welke patronen van verstoting er bestaan en welke ernstig negatieve invloed dit mogelijk heeft op de verdere ontwikkeling en leven van de kinderen.

 • Bedreigingen op het pad van de (lange termijn) ontwikkeling van kinderen herkennen:

Het actief sociaal isoleren en bewust of onbewust saboteren en/of opwerpen van blokkades en belemmeringen voor het als kind (kunnen) hebben en behouden van een goede band en een vrij contact met de andere (welwillende) ouder.

Het actief denigreren/zwart maken van de andere ouder/familieleden.

Bij het kind actief afbreken van het respect voor de andere ouder.

 • Herstelbeleid in plaats van Separatiebeleid

Beleid en plannen (van aanpak) richten op herstel van wederzijds duurzaam contact tussen kinderen en hun beide ouders (en familieleden), i.p.v. het (langdurig) sociaal isoleren en -buitensluiten; zodoende bevorderen én in de hand werken van oudervervreemding (Parental Alienation): wederzijdse vervreemding tussen kind en ouder; waarmee het herstel van de kind-ouder-band wordt bemoeilijkt. Tevens levert dit eerder stressvolle situaties op dan vermeende 'rust'.

Coachen van de ouders (familie/systeem) en de kinderen tijdens het herstel-traject.

 • Preventief aansturen op minimalisatie van civiel juridische procedures rond scheiding en omgangskwesties

Primair richten op de menselijke maat en mediation tussen partijen als het onderling niet lukt om als ex-partners goede afspraken over het gedeeld ouderschap na de scheiding te maken.   

De families en sociale kring bij voorkeur hier ook in een zo vroeg mogelijk stadium bij betrekken om extra fundament te leggen voor duurzame afspraken en oplossingen voor de toekomst van de kinderen en hun ouders.(bijv. met hulp van Eigen-Kracht / Eigen-Plan / FamilieNetwerkberaad)

 • Verplichte Adviesgesprekken bij gespecialiseerde (m.n. in P.A. getrainde) mediators/adviseurs vòòr indienen van scheiding bij rechtbank indien er kinderen van de partners bij betrokken zijn én er onderlinge strijd lijkt te bestaan over afspraken en de invulling van het blijvend ouderschap na scheiding als partners.

 • Veel snellere rechtspraak omdat het verdere leven van kinderen en ouders afhankelijk zijn van de beschikking
  (Indien er juridische procedures gevoerd (moeten) worden.)

Aanstellen van bijzonder curator/mediator en/of kindbehartiger voor de betrokken kinderen.

 • Dat rechtbanken erop toezien dat de aan de hen verstrekte informatie en adviezen op basis van gedegen feiten-onderzoek, feitelijke omstandigheden en actuele kennis en ervaring tot stand is gekomen (zoals in de nieuwe Jeugdwet 2015 is opgenomen) door overheidsinstellingen: Raad vd kinderbescherming (valt onder Justitie), Bureaus Jeugdzorg, Jeugdbescherming, Politie, e.a. relevante organisaties.
 • Realisatie van consequente, uniforme en gender-neutrale handhaving van gerechtelijke beschikkingen m.b.t. verblijfsregelingen kinderen na scheiding ouders.

Mede door een speciaal hiervoor op te zetten civiel handhavingsteam (bijvoorbeeld als nieuw specialistisch onderdeel van de politie of openbaar ministerie).
Zie ook voorstel HerVerbinden (2016) voor laagdrempelige informatie en HerstelTeams per gemeente / regio.

[v. 2-1-2020]

HERVERBINDEN
  MOTIVATIE  MISSIE EN DOELEN  REALISATIE DOELEN  DEELNAME

join-5-HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69