HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

De Kerstman en Sinterklaas bestaan! Het gemanipuleerde kinderbrein..

Kerstman Sinterklaas HV EvdW 2018

Velen van u wisten in uw kindertijd niet beter en waren er stellig van overtuigd, dat Sinterklaas met zijn schimmel 's-nachts op het dak rond huppelde en samen met de Pieten de cadeautjes naar de kinderen brachten en de Kerstman in zijn arrenslee, getrokken door rendieren, door de lucht kon vliegen en zo vanaf de Noordpool ook cadeautjes kwam brengen rond Kerst.. Ho Ho, ho ho..!

Kerstman slee 

Heel bijzonder en verwonderlijk allemaal, voor het nog magisch denkende kinderbrein. Bijzondere krachten en mogelijkheden werden en worden deze sociaal-culturele traditionele figuren toegedicht; leuk en spannend tegelijk, omdat naast de 'onzekerheid over of je ook iets kreeg wat je op je verlanglijstje had gezet en in je schoen had gestopt en/of onder de boom had gelegd, die heerste in de aanloop naar de komst en de pakjesavond, middag of ochtend' de eventuele beloning met cadeautjes aan uw gedrag als kind werd gekoppeld..

De beleving was alom aanwezig en werd ook breed bevestigd. Je ontkwam er als kind niet aan om te 'geloven' dat het echt was.. Iedereen om je heen geloofde dit toch?, was ermee bezig en vertelde erover? Thuis, op school, in de winkels, bij familie en vrienden..

 

 kind ogen

Hoe makkelijk het is om het nog jonge kind bepaalde dingen te laten geloven is menig ouder/verzorger/begeleider/leerkracht/volwassene bekend. Ook wat te doen om (uw) kinderen zodanig te beïnvloeden (uw ouderlijk gezag en ouderlijke overmacht te laten gelden) dat ze datgene doen wat u als ouder graag wilt dat ze doen.

Daarnaast hebben kinderen de eigenschap dat ze nog veel moeten leren: nog niet weten hoe het leven -daar waar ze opgroeien- geleefd wordt; wat er in hun gezin, familie, cultuur en maatschappij van ze verlangd wordt in (sociaal) gedrag en wat er nodig is te weten om op te groeien tot een volwassene met voldoende bagage om het verder met anderen te kunnen redden in het leven.

Hierbij doen kinderen dagelijks dingen die ongewenst zijn en nogal eens in bijgestuurd moeten worden..

"Opvoeden van kinderen is vaak -en zo nodig- het (dagelijks) manipuleren en consequent afdwingen van gewenst gedrag."
  • Voorbeelden: Je moet nu opstaan, je wassen en ontbijten, anders kom je te laat op school.. En nu naar bed, het is al laat.. Je moet eerst je tanden poetsen voordat je gaat slapen en na het opstaan.. Na school kom je direct terug naar huis, want je moet naar de tandarts.. Je moet ook groenten eten.. anders [sanctie/consequentie om de dwang extra kracht bij te zetten..]

Verhalen passend bij de periode van het magische denken van kinderen

In het geval van Sinterklaas en de Kerstman zijn het redelijk onschuldige vormen van psychische 'manipulatie' en eigenlijk een 'voor de gek houderij' van de kinderen, als een soort van collectieve opvoedingsondersteunende culturele tradities, die ook veel gezelligheid brengt door het samen met gezin, familie en vrienden beleven ervan en zo sociaal verbindend werkt. [Al zijn er ook ouders die hun kinderen geen onwaarheden willen vertellen en proberen uit te leggen dat de Sinterklazen, Pieten en Kerstmannen die ze zien gewoon allemaal verklede mensen zijn, die een traditie/verhaal naspelen, dus niet echt zijn. Veel (jonge) kinderen die deze uitleg krijgen gaan desondanks toch helemaal op in het verhaal en de 'magie' eromheen.]

Als manipulatie en dwang van kinderen misbruik(t) wordt..

Een psychisch evenwichtige en gezonde 'normal range' ouder (groene gebied in onderstaande figuur) zal kinderen tijdens hun opgroeien beschermen voor zaken waar zij op hun leeftijd beter niet mee in aanraking behoren te komen, of niet in betrokken behoren te worden.

HV Parental behaviour v1

Pathogeen (ziekmakend) ouderschap (zie ook artikel geschreven in 2015)

Helaas zijn niet alle ouders (opvoedings-) capabel en/of hebben persoonlijkheids-kenmerken en eigenschappen, om hun kinderen voldoende emotionele/fysieke veiligheid te bieden en zien zij niet in dat ze grenzen overgaan in het betrekken van hun kinderen in zaken waar zij normaal gesproken verre van gehouden zouden moeten worden.

De dagelijkse realiteit is dat er categorieën bestaan (zowel moeders als vaders), die als ouder -in oplopende gradatie- zich van ontoelaatbaar gedrag en handelen tegenover hun kinderen bedienen en daarmee een ernstig gevaar voor een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op psychisch vlak betekenen.

Zij zetten de eigen kinderen in door hen: onder zware emotionele druk te zetten en te manipuleren, waanideeën bij te brengen, vaak buitenproportioneel hun ouderlijke overmacht in te zetten, en dit puur doen om eigen doelen te verwezenlijken (oranje - rode categorie).

Als het manipuleren van de geachten van kinderen door een ouder vanuit een ongezonde psychisch agressieve intentie plaats vindt (bijvoorbeeld het 'instrumenteel' gebruik maken van de kinderen tegenover de andere ouder) en zodanige vormen gaat aannemen dat het kind steeds meer (sociaal) geïsoleerd wordt van de andere ouder en bij herhaling en langdurig waandenkbeelden over de andere ouder krijgt ingebracht, die aantoonbaar niet gebaseerd zijn op feiten of de realiteit en het kind hierdoor een volledig verkeerd ouderbeeld (van de buitengesloten ouder) ontwikkeld, zal dit kind, dat hierdoor ernstig beschadigd is geraakt, dit ook in gedrag en uitingen laten zien.

We zien en horen dan het gedrag én de stem van het beschadigde kind!
Kinder Ouderbeeld HerVerbinden EvdW
  • Voorgaande figuur geeft het beeld van een (veel voorkomend) voorbeeld van een geëscaleerde scheiding en jaren slepende situatie, waarbij Ouder1 (en GI..) het kind volledig geïsoleerd houdt van Ouder2. Het ouderbeeld van Ouder2 bij het kind is/wordt zo langzaam maar zeker afgebroken. De eerdere goede hechtingsband tussen Kind en Ouder2 wordt hiermee ook ernstig beschadigd. Kind en Ouder2 krijgen geen kans op op een normale manier met elkaar te leven (ruimschoots in tijd, bij Ouder2 thuis, en inclusief meemaken en ervaren van alle normale sociale rituelen), waardoor het Kind ook geen kans meer krijgt om het ouderbeeld van Ouder2 weer op te bouwen.

Psychisch mishandelde en beschadigde kinderen (door subtiele- tot zware emotionele manipulatie), laten nogal eens dingen (in gedrag en woorden) zien, die voor de getrainde observator en luisteraar duidelijk niet passend zijn bij de leeftijd en kennisniveau van het kind.

Kinderen dienen beschermd te worden tegen ernstige vormen van op hen uitgeoefend psychisch geweld, bijvoorbeeld Parental Alienation gedrag: hetgeen internationaal én nationaal door specialisten op dit gebied als een ernstige vorm van psychische kindermishandeling wordt gezien (PASG.info).

Het is van groot belang hier rekening mee te houden in het praten met / interviewen van (psychisch beschadigde) kinderen én hun ouders in (geëscaleerde) scheidingssituaties.

Om de in situaties van Parental Alienation gedrag vaak zeer contra-intuïtieve signalen, die de manipulerende ouder (en resulterend ook de kinderen) uitzenden (in gedrag en woorden), te kunnen herkennen, is intensieve gerichte training op dit gebied van essentieel belang.

Erik van der Waal

Onafhankelijk Advies en Trainingsbureau HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69